Naposledy aktualizováno: 29.06.2021 14:06:12
Na úvodní stranu

OBECNÍ KNIHOVNA ŘÍCMANICE

                              Embarassed

 

NOVÝ KNIHOVNÍ ŘÁD- platný od 1. 11. 2018

 

Na 30. veřejném zasedání zastupitelstva Obce Řícmanice dne 3. 10. 2018 byl schválen nový knihovní řád, který je platný od 1. 11. 2018 a je i k nahlédnutí v obecní knihovně

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

 

Obecní knihovny v Řícmanicích

 

 V souladu se zřizovací listinou knihovny Obecní knihovna v Řícmanicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 54 ze dne 15. 8. 2002 a s účinností od 1. 1. 2003 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

 

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

 

 Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

 Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  a)      výpůjční služby
  b)      meziknihovní služby
  c)      informační služby:

           i…...informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

           ii…. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

           iii…přístup na internet

  Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.


 Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby:
                                                                                                                                                                        
1. registrační  a čtenářský poplatek na pokrytí nákladů registrace/viz příloha KŘ/ 
        
2.
sankční poplatek/ při nedodržení termínů vracení knih či poškození knih/. 
                  
Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák. č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona.

 

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

 Čl. 3

 

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny  se může stát každá  fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu  uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 

3.Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

 4.Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 Čl. 4

 

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 

 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

 Čl. 5

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 

 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

 

 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

 5. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

 

 III. Výpůjční řád

 

 Čl. 6

 

 Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

 Čl. 7

 

 Rozhodnutí o půjčování

 

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou  dokumentů:

 a)      kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

 b)      které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

 c)      jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

 d)      které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

 Čl. 8

 

 Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému
2.   Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu buď ústně či telefonicky u knihovnice nebo přes    on-line výpůjční katalog.

 

 

 Čl. 9

 

 Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 2 měsíce. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. (celý článek konkretizovat podle skutečnosti)

 

 2. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

 

Čl. 10

 

 Vracení vypůjčeného dokumentu

 

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 

 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

 Čl. 11

 

 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 

 

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 15 dokumentů .
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. 
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení .
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat cestou obecního úřadu.. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 Čl. 12

 

 Reprografické a jiné kopírovací služby

 

                 Tyto služby naše knihovna neposkytuje

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

 Čl. 13

 

 Ztráty a náhrady

 

 

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna. / viz příloha  Obecní knihovna-  poplatky /
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 ČL. 14

 

 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

                 Viz příloha – Obecní knihovna poplatky-poplatky z prodlení a poplatky za poškození  knihy

 

ČL. 15

 Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 V. Závěrečná ustanovení

 

           

 

 1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny .
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 19. 12. 2012
 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 VI. Přílohy Knihovního řádu

 

 

 

 1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v (název knihovny).
 2. Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

 

Knihovní řád byl schválen na 30. veřejném zasedání zastupitelstva Obce Řícmanice dne 3. 10. 2018 s účinností od 1. 11. 2018

 

 

 

V Řícmanicích dne 5. 10. 2018                                                                               

 

 Slabý Libor – starosta                   Obecní knihovna Řícmanice – Staňková Hana - knihovnice

 

 

 

                                                                               Příloha 1

 

 

 

                                                       Obecní knihovna-poplatky

 

Schváleno na 24. veřejném zasedání obecního zastupitelstva Obce Řícmanice dne 13.12. 2017 a platné od 1. 1. 2018

 

 

 

Základní registrační poplatky

 

Na 12 měsíců od data registrace:           dospělí                 50 Kč

 

                                                               Děti do 15 roků    20 Kč

 

Vystavení průkazky na žádost čtenáře:                        10 Kč

 

Průběžné půjčování knih a časopisů:                            bez poplatku

 

Přístup na veřejný internet:                                            bez poplatku

 

 

 

Poplatky z prodlení při vracení knih                                                                                                       1.upomínka: po 2 měsících od data vypůjčení             bez poplatku

 2.upomínka: po 4 měsících od data vypůjčení             20 Kč celk.

 3.upomínka: po 6 měsících od data vypůjčení             50 Kč celk.

 4.po 9 měsících od data vypůjčení bude zaslán požadavek na úhradu pořizovací ceny knih

 

 Poplatky při poškození knih

 

Lehčí poškození /stupeň určí knihovnice/                     20 Kč a více

 Poškození s nutností výměny knihy                                pořizovací cena knihy nebo nový výtisk

 Ztráta knihy                                                                         pořizovací cena knihy nebo nový výtisk

 

                                                                                            

 

                                                                                             

Schváleno na 24. veřejném zasedání Zastupitelstva Obce Řícmanice dne 13. 12. 2017

 

 

 

 

 

Příloha 2

 

 Poučení o ochraně osobních úddajů 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je

uživatelů knihovny je Obecní knihovna Řícmanice

 

 Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 

Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu …)

 

Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon…)

 

Služební údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání…)

 

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 

Další údaje (údaj o ZTP…)

 

 

 

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let                                                                                              

 

 

 

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.                                                                                                                                             Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

 Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

 

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

 

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

 Doba uchování osobních údajů

 

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu (obce).

 

 Zabezpečení osobních údajů

 

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

 

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

 Další informace

 

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

 Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:/ Obecní úřad Řícmanice –tel 545227567, e-mail obec@ricmanice.cz/

 

                                                           Embarassed

 

 

 

 POPLATKY -platné od 1. 1. 2018

Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Řícmanice dne 13.12.2017

 

Základní registrační poplatky:

Na 12 měsíců od data registrace:   dospělí                   50Kč

                                                        děti do 15 roků     20 Kč

Vystavení průkazky na žádost čtenáře:                        10 Kč

Průběžné půjčování knih  a časopisů                            bez poplatku

Internet                                                                          bez poplatku

 

Poplatky z prodlení při vracení knih:

1.upomínka: po 2 měsících od data vypůjčení              bez poplatku

2.upomínka: po 4 měsících od data vypůjčení              20 Kč celk.

3.upomínka: po 6 měsících od data vypůjčení              50 Kč celk

4. po 9 měsících od data vypůjčení bude zaslán požadavek naa úhradu pořizovací 

                                                                                       ceny knih

 Poplatky při poškození knih:

Lehčí poškození / stupeň určí knihovnice/                    20 Kč a více

Poškození s nutností výměny knihy                              pořizovací cena knihy nebo

                                                                                        nový výtisk

Ztráta knihy                                                                    pořizovací cena knihy nebo

                                                                                       nový výtisk